Splošne pogoje si lahko preberete in stiskate na spodnji ikoni

 

 


 

 

ZARI storitve d.o.o., Mariborska cesta 104, 2370 Dravograd, Slovenija, tel: 064 127 600, 031 667 302,D.Š. SI 88393739 , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ,

 

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA KOMBIJA

 

1. ČAS TRAJANJA NAJEMA

Najem avtodoma je dogovorjen za obdobje od________do vključno__________.

Obdobje traja__________________(_____) dni. Začetek najema je _________ po 14.00 h,

zaključek__________do 11.00 h.

2. PREDMET NAJEMNE POGODBE

Predmet najemne pogodbe je KOMBI OPEL VIVARO /COMBI 2.0 CDTI (v nadaljevanju:

kombi ), registrska številka SG - NP 199, z opremo, ki je navedena v prevzemnem

zapisniku, za obdobje, dogovorjeno v 1. členu te pogodbe.

3. CENA NAJEMA

3.1. Cena najema avtodoma je navedena v ceniku. V ceno je vključen 22% DDV,

obvezno in kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo in zelena karta.

3.2. Cena vključuje neomejeno število kilometrov. Za najem vozila krajšega od tri dni je

potrebno doplačilo 20%(oziroma po dogovoru).

3.3. Cena ne vključuje dovoljenje za vožnjo tujega vozila izven Slovenije (če država

namembnosti ni članica Evropske Unije

3.4. Vsi morebitni prometni prekrški, ki nastanejo v času najema komija, bremenijo

najemnika.

4.PLAČILO

4.1. Ob podpisu te najemne pogodbe najemnik plača 40% akontacije od zneska najema

kombija. Na dan prispelega plačila akontacije je termin dejansko rezerviran. Preostali

znesek in stroške stranka plača najkasneje 14 dni pred nastopom najemnega termina,

sicer se šteje rezervacija za odpovedano.

4.2. Pri vrnitvi kombija pred iztekom najemne pogodbe velja cena, ki je bila v pogodbi

določena. V primeru, da se kombi ne vrne pravočasno, se zaračuna zamudnina. Prva

zamujena ura se zaračuna 30 EUR, vsaka naslednja pa 50 EUR.

5. VARŠČINA

5.1. Najkasneje na dan prevzema kombija mora najemnik pri najemodajalcu deponirati

varščino v višini 200 EUR za OPEL VIVARO /COMBI 2.0 CDTI za pokrivanje

naslednjih stroškov:

- 1% odbitne franšize in izgube bonusa pri kasko zavarovanju v primeru nezgode

oziroma poškodbe.

- manjše zunanje in notranje poškodbe na kombiju.

- manjkajoča oprema.

- poškodbe, ki niso vključene v kasko zavarovanje.

- potni stroški za prevoz kombija od sedeža podjetja do pooblaščenega servisa.

5.2. Če je kombi ob vrnitvi nepoškodovan, se varščina v celoti vrne. Vračilo varščine

se izvrši TAKOJ PO PREVZEMU.

6. ODPOVED NAJEMA KOMBIJA

6.1. Najemnik ima pravico do pisne odpovedi najema kombija. V tem primeru ima

najemodajalec pravico do povračila stroškov odpovedi, katerih znesek je odvisen od

časa predložitve najemnikove odpovedi.

6.2. Znesek odpovedi najema kombija je sestavljen iz pavšalnega stroška odpovedi, ki

je odvisen od dneva odpovedi ter znaša:

- če je najem odpovedan več kot 28 dni pred začetkom najemnega obdobja - 10%

vrednosti najema

- če je najem odpovedan od 21 do 27 dni pred začetkom najemnega obdobja - 20%

vrednosti najema

- če je najem odpovedan od 14 do 20 dni pred začetkom najemnega obdobja - 30%

vrednosti najema.

- če je najem odpovedan od 7 do 13 dni pred začetkom najemnega obdobja - 60%

vrednosti najema.

- če je najem odpovedan od 2 do 6 dni pred začetkom najemnega obdobja - 85%

vrednosti najema.

6.3. V primeru, da najemnik odpove 1 dan pred začetkom najema ali isti dan oziroma ne

prevzame kombija, si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja celotnega

zneska najema kombija.

6.4. Če najemnik na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu

najemodajalec ob vrnitvi ni dolžan povrniti zneska najema za preostanek trajanja najema

kombija.

7. PREVZEM, VRNITEV, ČIŠČENJE

7.1. Najem traja po dogovoru.

7.2. Kombi se prevzame med 15h-17h na dan začetka najemnega obdobja.

7.3. Vrnitev kombija se izvede zadnji dan najema do 11.00 ure.

7.4. Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dogovora. Prevzem in predaja

kombija se vršita v Dravogradu na sedežu podjetja ali po dogovoru.

7.5. Kombi mora biti pri vrnitvi očiščen, s polnim rezervoarjem goriva.

7.6. V primeru, da rezervoar za gorivo ni poln, se najemniku zaračuna stroške goriva po

dnevnem ceniku Petrola za manjkajoč del goriva, plus 20 EUR za fiksne stroške.

7.7. Prevzemni stroški/ čiščenje vozila:Ob prevzemu vozila se zaračunajo fiksni prevzemni stroški po ceniku , ki vključujejo čiščenje vozila.(v koliko je kombi primerno očiščen se ne zaračunajo stroški).Skratka kombi se vrne v istem stanju kot se prevzame.

7.8. Ob prevzemu se pregleda celoten kombi (oprema, mehanika, karoserija, motor

itd.), preveri se delovanje naprav v kombiju in sestavi se prevzemni zapisnik. Vse

pomanjkljivosti, manjkajoča oprema, poškodbe kombija itd. se vpišejo v prevzemni

zapisnik. Vse ugotovljene poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo. Ob vrnitvi se s

prevzemno-izdajnim zapisnikom ugotovi stanje kombija in pregleda delovanje vseh

naprav. Najemnik odgovarja za vse pomanjkljivosti in poškodbe, ki niso bile ugotovljene

ob prevzemu.

7.9. Za izgubljeno opremo se najemniku zaračuna po ceniku v popisu prevzete opreme.

7.10. Vse poškodbe, nepravilnosti in dodatno čiščenje se zaračuna po ceniku stroškov

popravil in čiščenja.

7.11. V primeru višje sile, ki je razlog zamude pri vračilu kombija, je dolžan najemnik

telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila kombija.

8. VOZNIK

8.1. Voznik (oziroma vozniki) kombija mora na dan prevzema kombija imeti

dopolnjenih 21 let in posedovati veljavno vozniško dovoljenje vsaj tri leta.

8.2. Voznik (oziroma vozniki) se obveže, da pred in med vožnjo ne bo užival alkoholnih

pijač oziroma ne bo vozil pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične

sposobnosti (zdravila, droge, ipd.). V nasprotnem primeru zavarovalnica ne bo krila

stroškov oziroma ne bo priznala škode iz zavarovanja.

8.3. S podpisom pogodbe voznik potrjuje točnost svojih podatkov.

9. PREPOVEDANA RABA KOMBIJA

9.1. Najemnik se obveže, da bo kombi koristil izključno v turistične namene, nikakor

pa ne za zakonsko nedovoljene dejavnosti.

9.2. Najemniku je prepovedana uporaba kombija za:

- udeležbo kombija ali uporabo kombija kot testno vozilo.

- za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitrogorljivih, strupenih ali drugače nevarnih

snovi.

- za prevoz orožja, mamil in podobno.

- za nadaljnje sklepanje najemov.

- za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih.

9.3. Najemniku in ostalim potnikom je prepovedano kajenje v kombiju, vstopanje v čevljih z grobimi podplati, skakanje z ležišč na tla, držanje

domačih živali v vozilu in kakršna koli malomarna ali nevestna uporaba. V primeru

kršitve tega člena je najemodajalec upravičen do povračila vseh stroškov, ki nastanejo v

zvezi s tem odstavkom.

9.4. Najemnik je v primeru kršitve prepovedi kajenja v kombiju dolžan plačati pranje

prevlek in globinsko čiščenje v višini 150 EUR.

10. POTOVANJE V TUJINO

10.1. Z kombijem je mogoče potovati v vse evropske države razen v tiste, ki so v

vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države se

lahko potuje le v primeru, da je to z najemodajalcem prej dogovorjeno in kombi

ustrezno zavarovan.

10.2. V primeru potovanj v državo, kjer obstaja večje tveganje kraje, vloma ali druge

škode, povzročene na kombiju, mora najemnik poskrbeti za ustrezno varovanje in

zaščito kombija.

11. POPRAVILA

V primeru okvare kombija v času najema (na potovanju) poskuša najemnik odpraviti

okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu po predhodnem dogovoru z

najemodajalcem. Če okvara ni nastala po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu kombija

predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika kombija. Samo in izključno v

tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.

12. OBNAŠANJE PRI NEZGODI

12.1. Najemnik se obveže, da bo morebitno škodo na avtodomu pri kakršnikoli nesreči

(prometna nesreča, kraja, vlom v avtodom, poškodba na parkirišču itd.) obvezno prijavil

policiji (ki je pristojna za tisto državo, v kateri se je nesreča pripetila) in takoj poklical

najemodajalca.

12.2. Najemnik mora najemodajalcu izročiti ustrezno dokumentacijo, evropsko poročilo o

nezgodi, skico o poškodbah kombija. Nezgodni zapisnik mora vsebovati imena in

podatke vseh udeležencev nezgode.

12.3. V primeru prometne nezgode in vinjenosti voznika vse stroške krije najemnik sam.

13. ZAVAROVANJE

Kombi je kasko zavarovan z 1% odbitno franšizo.

14. ODGOVORNOST NAJEMNIKA

14.1. Z kombijem lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi.

14.2. Najemnik mora upoštevati cestno prometne predpise.

14.3. Najemnik odgovarja v vrednosti odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja za

morebitno škodo zaradi njegove krivde in v zvezi s tem najemodajalčevih stroškov

izgube bonusa.

14.4. Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi neupravičenosti voznika

do vožnje, zaradi preseženega tovora in ostalih primerov nedovoljene uporabe.

14.5. V primeru, da zavarovalnica iz kakršnihkoli vzrokov zavrne plačilo, je dolžan škodo

pokriti najemnik.

14.6. Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode, odgovarja najemnik sam.

14.7. Najemnik se obveže, da dokumente in ključe avtodoma ob zapustitvi le-tega nosi s

seboj. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje

kombija, kar pomeni, da vse stroške krije najemnik sam.

14.8. Najemnik mora z kombijemravnati kot skrben in vesten gospodar.

15. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

15.1. Najemodajalec skrbi, da je kombi tehnično brezhiben, brez kakršnekoli okvare,

ki bi lahko povzročila nezgodo.

15.2. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile puščene ali pozabljene v

kombiju. V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega kombija na dan začetka

najema, se stranki dogovorita za drug termin najema kombija oziroma se vrne

vplačani znesek.

15.3. V nobenem primeru ZARI d.o.o. ne prevzema nobene druge odgovornosti.

16. PRISTOJNO SODIŠČE

V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali morebitnih sporih je pristojno Okrožno

sodišče v Slovenj Gradcu.

Sestavni del pogodbe je tudi Seznam prevzete opreme, Prevzemni zapisnik,Cenik popravil in čiščenja in Popis inventarja.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo POLITIKO PIŠKOTOV

EU Cookie Directive Module Information